Hem Ledare Nya perspektiv Sjöfart i tiden Yrkeslivet ombord Notiser Inre vattenvägar Transporter Gästartiklar Arkiv
 

Svensk sjöfart
vid en vändpunkt!


Anna Risfelt Hammargren
vd, Sjöfartsforum

Från ”sea-blindness” till ökad medvetenhet

Samhället har länge lidit av en slags ”sea blindness”, men nu uppmärksammas allt mer den nytta och de möjligheter som ligger i att utnyttja sjöfarten och en nästan gratis vattenväg.

Vattenvägen längs kusten är en värdefull infrastrukturtillgång och våra hamnar effektiva terminaler. Ökad närsjöfart (Europasjöfart) och kustsjöfart (mellan svenska hamnar) avlastar landinfrastrukturen och ökar kostnadseffektiviteten och robustheten i transportsystemet.

Snart kommer europeisk inlandssjöfart att kunna komplettera på inre vattenvägar. I kollektivtrafiken i städer vid vatten kommer nya sjöbaserade linjer. Sjöfarten har kapacitet, är säker och energi- och miljöeffektiv. Den skapar samhällsnytta!

Ökar sjöfarten, stärks den maritima näringens kompetens och utvecklingsmöjligheter. Det ger jobb och tillväxt för Sverige!


Martin Lindeblad
vd, Sjöbefäls­föreningen

Värna om vår sjöfartskompetens

Vid årsskiftet 2012/2013 bestod den svenskflaggade handelsflottan av totalt 314 fartyg, det lägsta antalet sedan 1970. På nio år har 3 000 personer varslats om uppsägning inom svensk sjöfart.

Utflaggningen utarmar det svenska sjöfartskunnandet och sjöfartsklustret.  I framtiden kan rekrytering av bland annat lotsar, fartygsinspektörer och personal till rederikontor vara i fara. Utarmningen minskar även Sveriges inflytande i IMO och andra organisationer.

Om Sverige även i fortsättningen ska vara en sjöfartsnation krävs:

− Ta bort hindren för svenska sjömän att kunna arbeta utomlands. Arbetsgivaravgifter för arbete på fartyg från länder utanför EU gör en svensk sjöman oanställningsbar.

− Gör det möjligt att utge nettolöner för svenska arbetsgivare som bedriver utrikestrafik i fjärrfart av betydelse för svensk varu- och tjänsteexport, oavsett var fartyget är registrerat.

− Inför tonnageskatt.


Kenny Reinhold
ordförande i Seko sjöfolk

Sjötransporter är för billiga idag

Det pågår en nedåtgående spiral av försämrade arbetsvillkor, inte bara inom sjöfarten utan inom hela den globala transportsektorn. Och lösningen ligger inte i att fortsätta att försämra villkoren och sänka lönerna, utan istället måste vi förbättra dem.

Konkurrensen inom sjöfarten ska gälla kvalitet, god service och hållbarhet och inte vilken redare som erbjuder sämst arbetsförhållanden och lägst löner. Här har vi alla ett ansvar att bära, vi som facklig organisation men också politiker, rederier, företag, transportköpare och färjepassagerare.

Alla sjömän måste få bättre arbetsvillkor, oavsett var de kommer ifrån och vilken flagga fartyget har som de jobbar på. Det är inte de som ska betala priset för att sjötransporter är för billiga idag.


Pia Berglund
VD, Sveriges Redareförening

Gods på köl ger säkra transporter

Det svenska järnvägsnätet är hårt belastat och kräver höga investeringskostnader. Växande storstäder tenderar att utveckla en alltmer ohållbar trafiksituation på land. Trafikverket räknar med ökade volymer av gods och passagerare och pekar på sjöfartens möjligheter att avlasta övriga trafikslag.

I EU är ambitionen att underlätta trafiksystemet, bl a genom att bygga högre broar för att öka framkomligheten på de inre vattenvägarna. Sverige behöver också säkra att sjöfarten och dess vattenvägar finns med i planeringen för framtida infrastruktur. Med Europas längsta kuststräcka har vårt lands sjöfart en potential att växa. Säkra transporter och kompetent personal är svensk sjöfarts varumärke. En viktig förutsättning är att sjöfartens avgifter inte är högre än de avgifter som övriga transportslag betalar för sin verksamhet. Gods på köl är förenligt med Sveriges strävan att nå miljöeffektiva transporter i framtiden.


Hans-Dieter Grahl
vd, Sjöbefäls­föreningen Offentliganställda

Upphandling inom skärgårdstrafiken

De anställda i skärgårdstrafiken har den senaste tiden varit utsatta för en ny upphandlingsrunda i trafiken som bedrivs i offentlig regi. Upphandlingen har på ostkusten skett under stor turbulens, där en stor del av upphandlingen blev avbruten. Något lugnare har det varit på västkusten.

Upphandlingarna har medfört stor oro bland de anställda då underlaget inte innebar att de anställda i den nuvarande verksamheten var garanterade att följa med över till en ny entreprenör. Samtliga sjöbefäl i upphandlingen på ostkusten blev dessutom uppsagda från sina anställningar ”för säkerhets skull” på grund av arbetsgivarnas osäkerhet om nytt uppdrag.

Förhoppningsvis får vi en tydlig markering från upphandlaren i den nya rundan eftersom en ny EU-reglering ger de anställda en tydligare rätt till att behålla sina arbeten även i en upphandling. Politikerna i landstinget har redan uttalat att så bör ske.


Annonsörer
Click!Click!Click!Click!Click!